Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb. v platném znění). Nepotvrdí- li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Výsledky přijímacího řízení - - iSAS
Tyršova 479, Slavkov u Brna 684 01
Výsledky přijímacího řízení podle registračního čísla
Přijímací řízení - Výsledky HT a PO budou zveřejněny 27.4.2018 v 15:00
Dnes je úterý 17. červenec 2018, 07:13 | Aktuální školní rok 2017/18, 2. pololetí | SAS 8.1.6 | © Edookit